Tietosuojaseloste

YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/679

Laatimispäivä 11.8.2018


1 Rekisterinpitäjä

Riihimäen Kansantanssijat ry

Keskuskatu  4 as 14, 11130 Riihimäki

050 5511752, kansantanssijat.riihimaki(at)gmail.com 


2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Leena Kostamo

Keskuskatu 4 as 14, 11130 Riihimäki

050 5511752, kansantanssijat.riihimaki(at)gmail.com 


3 Rekisterin nimi

Riihimäen Kansantanssijoiden jäsenrekisteri


4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Riihimäen Kansantanssijat ry:n jäsenrekisteriä ylläpidetään Suomen Nuorisoseurat ry:n sähköisessä jäsenrekisterissä, josta on olemassa oma rekisteri- ja tietosuojaselosteensa. Jäsenrekisterissä hallitaan jäsenistön henkilötietoja jäsenyyden ajan.

Henkilötietojen kerääminen perustuu lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

Aikuisilta jäseniltä pyydetään suostumus henkilötietojen keräämiseen. Lapsien kohdalla suostumus pyydetään huoltajalta.

Ohjaajat saavat jäsenrekisteristä ryhmiensä jäsenten nimitiedot, syntymäajan sekä yhteystiedot.


5 Rekisterin tietosisältö

Riihimäen Kansantanssijoiden jäsenrekisteriin talletetaan jäsenten

- etu-ja sukunimi

- syntymäaika

- sukupuoli

- yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

- jäsenyyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa

- suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

- edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot


6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään, lasten kohdalla huoltajilta.


REKISTERISELOSTE

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille.


8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.


9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Riihimäen Kansantanssijoiden arkisto säilytetään seuran lukitussa nimikkotilassa, os. Lopentie 15-17.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen aineisto on yhteyshenkilön/sihteerin salasanalla suojatussa tietokoneessa. Nuorisoseurarekisterin käyttäjätunnus ja salasana ovat yhteyshenkilön/sihteerin ja hänen sijaisensa tiedossa.


10 Tarkastusoikeus

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Ottamalla yhteyttä Riihimäen Kansantanssijoiden jäsenrekisterin yhteyshenkilöön pääsee tarkastamaan henkilörekisteriin tallennetut tiedot.


11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Korjausvaatimus tehdään kirjallisesti ja osoitetaan Riihimäen Kansantanssijoiden jäsenrekisterin yhteyshenkilölle.


12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.